ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายพิทยา  ฤากิจ
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

         
       
         
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และเกษตรกร เพื่อวางแผนการเพาะปลูก ดำเนินงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
   
 
1.งานส่งน้ำและส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง
1.1 วางแผนและควบคุมบริหารการส่งน้ำ การระบายน้ำ และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก
1.2 ติดตามและรายงานผลการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในเขตรับผิดชอบ
1.3 แก้ไขปัญหาข้อพิพาทของราษฎรเกี่ยวกับการใช้น้ำชลประทาน
1.4 ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เข้าใจในการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกอย่างถูกต้อง
2.งานปฏิบัติการ
2.1 วางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำและการระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย
2.2 วางแผนและติดตามงานขุดลอกและงานกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ-ระบายน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ
3.งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา
3.1 วางแผนงานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารชลประทานคันกั้นน้ำและทางลำเลียงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3.2 ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานที่ชำรุด เพื่อวางแผนดำเนินการซ่อมแซมพร้อม จัดทำรายละเอียดประมาณการ เพื่อของบประมาณในการซ่อมแซม
3.3 ดำเนินการซ่อมแซมอาคารชลประทาน ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
3.4 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เช่น งานบำรุงรักษาปกติ , งานปรับปรุงและงานซ่อมแซม
4.ฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ในเรื่องการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี
5.งานปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5.1 ตรวจสอบและเข้าร่วมการระวังชี้แนวเขตชลประทาน
5.2 ตรวจสอบเบื้องต้นการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ รวมถึงเอกสารประกอบในการขออนุญาต
5.3 ตรวจสอบและรายงานการบุกรุกที่ราชพัสดุ รวมถึงเอกสารประกอบในการขออนุญาต
5.4 การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทของราษฎรในเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุกรณีการบุกรุก
5.5 ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการอื่นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
5.6 ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าในฤดูฝนเพื่อประเมินเหตุและแจ้งเตือนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 รายงานข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาเมื่อมีปัญหาอุปสรรคเกินขีดความสามารถ
แผนที่แสดงความรับผิดชอบ  

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
เลขที่ 89 ถนนริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
    โทร 0-3851-1154 , 0-3881-7392  แฟกซ์  0-3851-4354   E-mail : phraong@hotmail.com
เว็บไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 Adobe PDF 9.0