ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
>>> วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต พร้อมด้วย นายโกศล ถาวรวัตร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ร่วมกับส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:00น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายสุกฤษฏิ์ สังขะวร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นายจักริน รุ่งเรือง นายช่างเครื่องกล และ นางยุพา สดโสภา พนักงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของทีมขับเคลื่อน ระดับตำบล(ครั้งที่ 1) ได้ชี้แจง โครงการจ้างแรงงานชลประทาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรและโครงการบำรุงรักษาคูคลองต่างๆ พร้อมทั้งสำรวจปัญหาและความต้องการของเกษตรกรด้านการเกษตร ณ วัดลาดยาว ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วย สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชน ดังนี้ 1.ต้องการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร 2.ต้องการฝึกอาชีพกลุ่มถักสวิง
>>> วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต พร้อมด้วย นายโกศล ถาวรวัตร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาผักตบชวาหนาแน่นในแม่น้ำบางปะกง บริเวณอำเภอบางคล้า (บางกระเจ็ด) อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว โดยมีนายกิตติพันธ์ุ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในที่ประชุม และส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมอบหมายให้ กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหา และให้ทุกภาคส่วนบูร ณาการทำงาน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับผักตบชวาอย่างเร่งด่วน ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายพิทยา ฤากิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (บางขนาก) เข้าร่วมประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของทีมขับเคลื่อน ระดับตำบล (ครั้งที่ 3) พื้นที่ ม.2 ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ที่ทำการ อบต.ก้อนแก้ว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทีมตำบล Operation Team ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยสรุปปัญหาและความต้องการของประชาชน ดังนี้ 1.ต้องการติดตั้งกระจกโค้งตามสามแยกต่างๆในหมู่บ้าน 2.ต้องการสัญญาณไฟเขียว แดงตรงสี่แยก ภายในหมู่บ้าน 3.ต้องการปรับภูมิทัศน์ตามถนนที่สำคัญในหมู่บ้าน
>>> วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เข้าประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบ้านโพธิ์ ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังนโยบายของรัฐบาล และข้อราชการต่างๆ โดยในส่วนของโครงการฯพระองค์ไขยานุชิต ได้ชี้แจงเรื่องสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งมีนางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ เป็นประธานในที่ประชุม
>>> วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายธานินทร์ เนื่องทดเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้ นายชัยธวัฒน์ ปักษาวิเศษฤทธิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายชนะชัยทวี นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเกษตรจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เข้าประชุมทุกหน่วยงาน เพื่อลงมติ การยกระดับ การ เกษตรแปลงใหญ่ และเตรียมการต้อนรับผู้ตรวจ ราชการประจำกระทรวงฯ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัด สมุทรปราการ
>>> วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายสุกฤษฏิ์ สังขะวร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นายจักริน รุ่งเรือง นายช่างเครื่องกล นางยุพา สดโสภา พนักงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล (ครั้งที่ 1) โดยได้ชี้แจงในที่ประชุมเรื่องการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยการจ้างแรงงานเพื่อทำงานด้านการชลประทาน โครงการบำรุงดูแลรักษาคูคลองต่าง ๆ พร้อมทั้งสำรวจปัญหาและความต้องการด้านอื่นๆ ของเกษตรกร ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ทีมตำบล และ Operation Team เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง
>>> วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายหัวหน้างานและข้าราชการเข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าของงานในโครงการฯ ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่นเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฏีใหม่ ศพก. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ การรายงานสถานการณ์น้ำ และการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้นาย พิทยา ฤากิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมประชุมแผนดำเนินการลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick off) ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนสนาม หมุ่ที่ 2 ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
>>> วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมาย นายโกศล ถาวรวัตร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนายพิทยา ฤากิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายจารุกิตติ์ กิจวรวาณิช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายสุกฤษฏิ์ สังขะวร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เข้าร่วมประชุม ชี้แจงเมนูทางเลือกโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อชี้แจงรายละเอียด การดำเนินงานของเมนูต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ทีมตำบล และ Operation Team เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง
>>> วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมาย นายสนธยา จั่นบำรุง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายโกศล ถาวรวัตร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายพิทยา ฤากิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับ นายวรชัย สุขผลธรรม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร นายประพจน์ กระโจมแก้ว หัวหน้าฝ่ายออกแบบ นายสินธิ มีพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ นายสุทธิศักดิ์ เชี่ยวพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 นายโชค พรินทรากูล วิศวกรโยธาชำนาญการ และวิศวกรจากบริษัท กฤษดากรคอนตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนากพร้อมอาคารประกอบ ตรวจสอบพื้นที่ พิจารณาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำไหลผ่านกำแพงป้องกันตลิ่งในช่วงที่แม่น้ำบางปะกงหนุนสูงเข้ามาท่วมขังในพื้นที่ทำการเกษตร ในระยะยาว บริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีตัวแทนเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมให้ความคิดเห็นด้วย
>>> วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นายจารุกิตติ์ กิจวรวาณิช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ท่าไข่ นายวุฒิชัย วงศ์เฉลียว หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณประตูน้ำท่าไข่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทร
>>> วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย นายโกศล ถาวรวัตร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ตรวจงานการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นป้องกันน้ำไหลผ่านกำแพงป้องกันตลิ่งในช่วงที่แม่น้ำบางปะกงหนุนสูงเข้ามาท่วมขังในพื้นที่ทำการเกษตร บริเวณที่ทำกาฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยซ่อมแซมรอยแตกช่องว่างต่าง ๆ เพื่อลดการรั่วซึม เตรียมกระสอบทรายสำหรับนำไปเรียงด้านในกำแพง และเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง สูบน้ำกรณีที่มีน้ำรั่วซึมผ่านกำแพงเพื่อลดผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรด้านใน
>>> วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย นายโกศล ถาวรวัตร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายวุฒิชัย วงศ์เฉลียว หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายจารุกิตติ์ กิจวรวาณิช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายสุกฤษฎิ์ สังขะวร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เข้าร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conferrnce) ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายจารุกิตติ์ กิจวรวาณิช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วย นายสุกฤษฏิ์ สังขะวร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการเครื่องสูบน้ำที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง บริเวณประตูระบายกลางคลองนครเนื่องเขต ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สูบน้ำเข้าคลองนครเนื่องเขต ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อช่วยเหลือการอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่
>>> วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ ตรวจสอบถนนคันกั้นน้ำสายท่าไข่-ปากตะคลอง ซึ่งชำรุดเสียหายบริเวณ ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ร่วมตรวจสอบกับ นายกฤษณะ ก้อนทอง นายช่างโยธาอาวุโส องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จะดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ได้รับการถ่ายโอน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
>>> วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิตสำนักชลประทานที่ 11 พร้อมด้วยนายโกศล ถาวรวัตร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานนายพิทยา ฤากิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายจารุกิตติ์ กิจวรวาณิช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายสุกฤษฎิ์ สังขะวร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เข้าร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conferrnce) ณห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
>>> วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้ นายชัยธวัฒน์ ปักษาวิเศษฤทธิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดฉะเชิงเทรา Single Command ครั้งที่ 17/2560 และรับฟังการประชุมทางไกล ออนไลน์ ผ่านระบบ web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงาน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการ Single Command สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม ทุกหน่วยงาน โดยมีนางเสาวลักษณ์ บูราพรนุสรณ์ฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย นายสนธยา จั่นบำรุง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายโกศล ถาวรวัตร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายวุฒิชัย วงศ์เฉลียว หัวหน้าฝ่ายช่างกล ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมรับฟังรายงานการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การทำงานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โดยมี นายจารุกิตติ์ กิจวรวาณิช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมประชุม และได้ลงพื้นที่ ประตูระบายต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการใช้งาน การบริหารจัดการน้ำ
>>> วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 นายโกศล ถาวรวัตร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายพิทยา ฤากิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมพา นายชัชชม ชมประดิษย์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดกาน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 11 นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายบริการจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 11 นายกีรวิทย์ ศรสำราญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ลงพื้นที่ ประตูระบายกลางคลองนครเนื่องเขต ประตูระบายกลางคลองบางขนาก ตรวจสอบหารือ วางแผนการบริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อนำน้ำจากโครงการการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มาเข้าในคลองบางขนาก คลองนครเนื่องเขต ให้มีปริมาณน้ำมากที่สุด
>>> วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายจารุกิตติ์ กิจวรวาณิช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นำเจ้าหน้าที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต เข้าร่วม กิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา พื้นที่ปฏิบัติการ คลองเปรมประชากร จุด E ช่วงจากกม. ที่ 4 ถึงกม.ที่ 5 สถานที่ปล่อยแถว ที่ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขตดอนเมือง
>>> วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย นายสนธยา จั่นบำรุง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายโกศล ถาวรวัตร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นางจิตติมา ฤทธิ์มณี หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายวุฒิชัย วงศ์เฉลียว หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายสุกฤษฏิ์ สังขะวร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เข้าร่วมประชุม กับ นายทรงวิทย์ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 11 และผู้แทนของผู้รับจ้าง บริษัท กฤษดาคอนสตรัคชั่น จำกัด ติดตามความก้าวหน้า แนวทางการดำเนินการก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวผู้ควบคุมงานสถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ท่าถั่ว) ลงพื้นที่ตรวจสอบและประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีถนนคันกั้นน้ำสายท่าไข่-ปากตะคลอง ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชำรุดเสียหาย โดยมีนายปรีชา เบี้ยมุกดา ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านโพธิ์ ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านโพธิ์ เป็นประธานในที่ประชุม โดยถนนดังกล่าว ระยะทาง 2.296 กม. ได้ถ่ายโอนการบำรุงรักษาทางชลประทานให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเรียบร้อยแล้ว คงเหลือระยะทาง 4.512 กิโลเมตร ที่อยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายโอนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร เทศบาลตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จะดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมไปก่อน
>>> วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสุรพล อนุสรหิรัญการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิตมอบหมายให้ นายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ดำเนินการเดินเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร จำนวน 3 เครื่องเพื่อระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ ลงสู่แม่น้ำบางปะกง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับน้ำจากพื้นที่ตอนบน และ กทม.
>>> วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้นายพิทยา ฤากิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (บางขนาก) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา โดยมี นายชัชวาลย์กรเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว พท.เริงณรงค์ ชาวล้อม ทหาร มว.รส. ที่ 2 ร้อย รส.ม.พัน 30 ฯ และประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ในคลองบางขนาก หมู่ทึ่ 8 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต พร้อมด้วย นายชัยธวัฒน์ ปักษาวิเศษฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายพิทยา ฤากิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (บางขนาก) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ(SC) เพื่อดำเนินการ"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ระดับอำเภอ โดยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทน SC ประจำอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา การประชุมครั้งเนี้เป็นการประชุม ครั้ง1/2560 โดยมีนายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล นายอำเภอคลองเขื่อน เป็นประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 11 โดย นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้ นายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เข้าร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ถังดับเพลิง จำนวน 40 ชุด พร้อมชมการสาธิต เพื่อนำไปติดตั้งสถานที่ราชการ และบ้านพักพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
>>> วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายวรชัย สุขผลธรรม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เป็นประธานในการประชุมสัญจรเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2560 และงบประมาณอื่นที่เกี่ยวข้อง ของโครงการกลุ่มตะวันออกตอนล่าง ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต นายสุพจน์ สุวรรณจิตร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร นายธีร ธรรมศิริ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 11 โดย นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้ นายพิทยา ฤากิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำ และตอบประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ในเขตท้องที่อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน อำเถอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายชาธิป. รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอคลองเขื่อน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม
>>> วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานชลประทานที่ 11 โดย นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้ นายสุกฤษฎิ์ สังขะวร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นทีร่วมกับ ฝ่ายเรือขุดที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในคลองขวางเปรง-ชวดพร้าว ตำบลคลองเปรง และ ตำบลหนามแดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสุรพล อนุสรณ์หิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้ นายสุกฤษฎิ์ สังขะวร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรกรเกี่ยวกับด้านการประมง ปี 2560/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง บ้านนายเยี่ยม รัตนกุญชร ม.7 ต.บางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน วัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นด้านการประมง ในปีการเพาะพันธุ์ปลา โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ หน่วยงานต่างๆ มีการให้บริการด้านประมงตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรด้านการประมง พร้อมเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การประมง และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ เกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 180คน
>>> วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. นาย สุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้ นายชัยธวัฒน์ ปักษาวิเศษฤทธิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายสุกฤษฏิ์ สังขะวร ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ออนไลน์ (Web Conference ) เรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จากห้องประชุม กระทรวงเกษตรฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการ SC จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ารับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรพล. อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้ นายพิทยา ฤากิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (บางขนาก) เข้าร่วมประชุมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 7/2560 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในการปลูกข้าวนาปี 2560 และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ณ โรงเรียนวัดประชาบำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้ นายชัยธวัฒน์ ปักษาวิเศษฤทธิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าประชุม SC ครั้งที่ 6/2560 โดยสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
>>> วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต พร้อมด้วย นายชยพัทธ์ เขมทโรนนท์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมพบปะ " 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " ระดับจังหวัด เพื่อเป็นการพบปะหารือระหว่าง ปราชญ์เกษตรกร, เกษตรกรต้นแบบ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันศุกร์ที 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระองค์ไชยานุชิต เข้าประชุมคณะทำงาน ศึกษาการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตคลองในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างตั้งแต่แม่น้ำป่าสักจนถึงเอาไทยเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการและหารือการดำเนินงานในชั้นต่อไป ณ ห้องประชุม300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานกรมชลประทานสามเสน
>>> วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 - 16.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายตามนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ตื่นตัวในการทำงาน มีความพร้อมในการทำงาน ตลอดจนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ด้านสุขภาพ (Happy Body) โดย จัดกิจกรรมออกกำลังกายดังกล่าว ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
>>> วันศุกร์ที 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระองค์ไชยานุชิต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 150 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล พร้อมจตุปัจจัย ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
>>> วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต นายชยพัทธ์ เขมทโรนนท์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดฉะเชิงเทรา (Single Command) ผ่านระบบทางไกล (Web Conference) ครั้งที่ 6/2560 เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น.นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม เรื่อง "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" ระดับจังหวัด เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติงานและการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร (Cell ต้นกำเนิด) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 156 ราย ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต พร้อมด้วยนายชยพัทธ์ เขมทโรนนท์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมให้คำชี้แจงในการตรวจสอบพื้นที่เกษตรต้นแบบ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรพงษ์ เจียสกุล) เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบระดับกลุ่มจังหวัด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่ทำการบ้านกำนันสุชาติ เสน่หา ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้ นายสุกฤฤษฏิ์ สังขะวร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ท่าไข่) จัดการประชุมเกษตรกรเพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มพื้นฐาน ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ 8 ตำบล คลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ การชี้แจงสถานการณ์น้ำปัจจุบันในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกร งดปลูกข้าวนาปรัง ครั้ง 2 เนื่องจากชลประทานไม่มีแผนการส่งน้ำเพื่อเพราะปลูกข้าวนาปรัง ครั้งที่ 2 ขอสงวนน้ำไว้เพื่อทำนาปี ต้นฤดูกาลเพาะปลูก ปีต่อไป
>>> วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดฉะเชิงเทรา (Single Command) ผ่านระบบทางไกล (Web Conference) เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรแบะสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
>>> วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้ นางประพีร์ อุมะวิชนี หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีนายพิทยา ฤากิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ผู้รับผิดชอบพื้นที่ พาไปเยี่ยมชมแปลงนาโครงการเปี้ยกสลับแห้งแกล้งข้าว ของ นายประคอง บุญเผือก เจ้าของแปลงนาพันธุ์ข้าว กข 51 อายุข้าว 90 วัน ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา และเยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่ต้นแบบ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ ศพก. ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายสุชาติ เสน่หา เป็นวิทยากรพาเยี่ยมชมและให้ความรู้
>>> วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรพล อนุสรหิรัญการ มอบหมายให้ นายพิทยา ฤากิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน จัดประชุมการเสริมสร้างความแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานโพรงอากาศสามัคคี ณ ที่ทำการกำนันโพรงอากาศ ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งชี้แจงสถานการ์น้ำในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำโดยได้ชี้แจงว่าชลประทานไม่มีแผนการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกข้าวนาปรัง ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 คน
>>> นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต พร้อมด้วย นายสุกฤษฎิ์ สังขะวรหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และว่าที่ ร้อยโทอริยะ ถึง แสง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดฉะเชิงเทรา (Single Command) ผ่านระบบทางไกล (Web Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจง แผนการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (3 กุมภาพันธ์ 2560)
>>> วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้ นายสุกฤษฎิ์ สังขะวร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และนายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นำป้ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปติดตั้งให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่. 5,6 และ 10 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 10 ราย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้ากับเกษตรกร
>>> นายสุรพล อนุสรหิรัญการ มอบหมายให้ นายพิทยา ฤากิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จัดประชุมการเสริมสร้างความแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลองแสนแสบ ณ เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งชี้แจงสถานการ์น้ำในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ แผนการส่งน้ำโดยได้ชี้แจงว่าชลประทานไม่มีแผนการส่งน้ำเพื่อการปลูกข้าวนาปรัง ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าประชุมจำนวน 40 คน โดยมี คสช. ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น.
>>> นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต พ้อมด้วย นายชยพัทธ์ เขมทโรนนท์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดฉะเชิงเทรา (Single Command) จำนวน 2 เรื่องดังนี้
1. ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย รายละ 3,000.บาท
2. การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)โดยประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 25 มกราคม 2560)
>>> ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต พร้อมด้วย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายสุรพล จารุพงศ์) ที่ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) (วันที่ 19 มกราคม 2560)
>>> ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ท่าไข่), หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ท่าถั่ว และ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ปากตะคลอง)พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (วันที่ 18 มกราคม 2560)
>>> ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-4 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Web Conference)เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามตรวจสอบความพร้อมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (วันที่ 16 มกราคม 2560)
>>> ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต พร้อมด้วย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและระบบปรับปรุงชลประทาน, หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-4 พระองค์ไชยานุชิต และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด เข้าร่วมพิธีส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (วันที่ 12 มกราคม 2560)
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
เลขที่ 89 ถนนริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
    โทร 0-3851-1154 , 0-3881-7392  แฟกซ์  0-3851-4354   E-mail : phraong@hotmail.com