หน้าที่หลัก
มีหน้าที่ รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบ กลั่นกรอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษา/
 
การใช้อาคารสถานที่ราชการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและกิจการของกรมชลประทานทาางสื่อสารมวลชนรวบรวมข้อมูลสารสนเทศดำเนินการ
ด้านสวัสดิการต่างๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายการควบคุมงบประมาณตามการอนุมัติเงินประจำงวดของสำนักงบประมาณโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและ
 
บำรุงรักษาและงานฝาก การจัดทำงบเดือน เบิกจ่ายเงินงบประมาณส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบการจัดซื้อ / จัดจ้างในอำนาจของผู้อำนวยการ
 
สำนักชลประทานและอำนาจหัวหน้าโครงการ การจัดทำบัญชี พัสดุ การจัดการด้านคลังพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล การบรรจุแต่งตั้ง
 

โอนย้าย การลาออกบำเหน็จบำนาญ การพิจารณาความดีความชอบ และการพิจารณาสอบสวนวินัยของข้าราชการและลูกจ้างประจำการตรวจสอบการขอใช้ที่

 
ราชพัสดุและการบุกรุกที่ราชพัสดุ และงานนิติการอื่น ๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย