มีหน้าที่รับผิดชอบ
มีนห้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล ซ่อมแซม - บำรุงรักษา ยานพาหนะ , เครื่องจักกลก่อสร้าง , เครื่องจักกล และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ รวมทั้งการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษา ซ่อม - สร้างเครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการฯ เพื่อบริการ
 
ให้หน่วยงานอื่นที่โครงการฯ มอบหมายรับภาระกิจ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเดียวกันและต่างหน่วยงานราชการให้ได้รับความสะดวก
 

รวดเร็ว ประหยัด ทันต่อเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของกรมชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งงานภายใน