หน้าแรก
หน้าที่หลัก
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนการส่งน้ำ ระบายน้ำ และใช้น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดำเนินการใช้ที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่โครงการ
 

งานด้านการเกษตรชลประทานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืชการสำรวจเพื่อเก็บสถิติผลผลิตใน

ด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการระบบชลประทานงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและดำเนิน
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำรวมทั้งการจัดฝึกอบรม และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มผลผลิตใน
ด้านการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย