อัตรากำลัง
หน้าที่หลัก

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรมควบคุมงบประมาณ ของโครงการพิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการ

ได้แก่ งานปรับปรุงระบบชลประทาน งานซ่อมแซมระบบชลประทาน งานขุดลอกคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการ การพิจารณาสำรวจ
แผนงานงบประมาณ
ออกแบบ งานปรับปรุงโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดทำรายงานสภาพงานวิศวกรรมของเขื่อนรวมทั้งตรวจสอบติดตามประเมินงาน
เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทานตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
อื่นๆ